zhezhongjingjie既又造句

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/10/17 17:41:54
造句:既----又----既----又

造句:既----又----既----又造句:既----又----既----又造句:既----又----既----又我既爱踢球,又爱打篮球,既喜欢上网,又喜欢学习.

用既又造句

用既又造句用既又造句用既又造句西安既是一座历史悠久的古都,又是一座现代化的城市.桌子上放的那张合影中爸爸旁边的人是我不认识既不是他的朋友也不是亲戚他既学习好,又很聪明。他既是班长也是组长。这么简单的题

用既又造句

用既又造句用既又造句用既又造句他既能把歌唱好,又可以跳舞很棒.

用 既...又...也...造句

用既...又...也...造句用既...又...也...造句用既...又...也...造句妈妈做的菜,既好看又好吃也很有营养他既是父母的好儿子,又是妻子的好老公,也是孩子的好爸爸。爸爸长得既威猛又高大

关联词:既.又.造句急!

关联词:既.又.造句急!关联词:既.又.造句急!关联词:既.又.造句急!看课外书既可以掌握更多的知识又可以丰富课外活动天空既雨又打雷公园里的花既美丽又鲜艳,可漂亮着呢!我既生气,又哭笑不得

用既又、既又造句,要美快

用既又、既又造句,要美快用既又、既又造句,要美快用既又、既又造句,要美快例句:当我躺在土地上的时候,当我仰望天空上的星星,手里握着一把泥土的时候,或者当我回想起儿时的往事的时候,我想起那参天碧绿的白桦

既又既又造句啦啦啦

既又既又造句啦啦啦既又既又造句啦啦啦既又既又造句啦啦啦农村,对于我来说,真是一个既亲切又陌生的地方;电视剧中的男主角在昂贵的越野车里深情地回忆着儿时玩耍的瓜田,则是既浪漫又虚假的事情——对于电视情节来

造句既 又 既 又形容草原

造句既又既又形容草原造句既又既又形容草原造句既又既又形容草原大草原既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗.q美丽的草原既宽广又碧绿,既热闹又好玩!Gguvvvseewbovs

用既又既又造句

用既又既又造句用既又既又造句用既又既又造句我们的语文老师既严格,又亲切,既有扎实的专业知识,又多才多艺,深受同学们爱戴.小故事:很多年前,一个爸爸和一个妈妈想休假,所以他们决定晚上去城镇。他们叫来最信

夏天既又既又造句

夏天既又既又造句夏天既又既又造句夏天既又既又造句夏天既是一个酷热难耐的季节,又是一个生机盎然的季节;既让人们汗如雨下,又让草木们的枝叶越发地郁郁葱葱.夏天既又让人欢喜地跳跃,既又炎热让人热汗直流啊

既.又.造句短一点嘎!

既.又.造句短一点嘎!既.又.造句短一点嘎!既.又.造句短一点嘎!他是个既聪明又善良的好孩子.手机既能打电话又能发短信你既不懂.又不会问这件衣服既贵又难看。我既喜欢跳舞,又喜欢唱歌,既然不喜欢我~又来

既什么有又什么造句

既什么有又什么造句既什么有又什么造句既什么有又什么造句台上的选手谈吐既清晰又流畅.小红既漂亮又善良请换个造句0既不是正数也不是负数她既聪明又善良。

( )既( ),又( ),也() .( )怎麼可能( )造句

()既(),又(),也().()怎麼可能()造句()既(),又(),也().()怎麼可能()造句()既(),又(),也().()怎麼可能()造句如果既不听讲,又不复习,也不思考,像这样怎么可能有好成绩

用严厉不是就是既又造句

用严厉不是就是既又造句用严厉不是就是既又造句用严厉不是就是既又造句他态度严厉,对犯错误的学生,不是批评就是谴责,不能耐心地说服教育.既使师生关系不和谐,同时又不能使学生心悦诚服,改正错误.老师对你的严

既,又造句要注意什么

既,又造句要注意什么既,又造句要注意什么既,又造句要注意什么注意他们之间是并列关系不能写成反义的,比如说,这个苹果既红,有青。你可以说,这个苹果既红又大

既什么什么又什么什么造句

既什么什么又什么什么造句既什么什么又什么什么造句既什么什么又什么什么造句这里既风景宜人,又绿柳成荫.这个女生既学习成绩优异,又助人为乐.仰望夜空,那漫天的星辉既璀璨迷离又耀眼夺目,那一轮弯月既皎洁无暇

既和又造句是说猫的

既和又造句是说猫的既和又造句是说猫的既和又造句是说猫的猫既聪明又谨慎,看到一个老鼠洞,马上就抓出了老鼠

用“既.又.既.又.”造句(表示心情的句子)

用“既.又.既.又.”造句(表示心情的句子)用“既.又.既.又.”造句(表示心情的句子)用“既.又.既.又.”造句(表示心情的句子)今天刚考完试,我心情既高兴又无耐,既兴奋有自责,因为我错失了你道不改

造句 这种境界,既( ),又( ),既( ),又( ).

造句这种境界,既(),又(),既(),又().造句这种境界,既(),又(),既(),又().造句这种境界,既(),又(),既(),又().美丽,迷人,优美,典雅,按顺序的啊

这样的雪景,既...又...,既...又...怎么造句

这样的雪景,既...又...,既...又...怎么造句这样的雪景,既...又...,既...又...怎么造句这样的雪景,既...又...,既...又...怎么造句这样的雪景,既美如诗画有纯洁动人,既赏